Report: Report (Custom Report) ทำความเข้าใจการสร้าง Report จากข้อมูลในระบบ

สามารถสร้าง Report โดยอิงจากข้อมูลในระบบทั้งหมดของคุณให้ออกมาในรูปเเบบของเเผนภูมิ กราฟ เเละอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้

มีขั้นตอนดังนี้

  • เริ่มต้นคลิกที่ฟังก์ชันของ Report และเลือก Report

  • คลิก Create custom report

แท็บเมนูแนะนำ Report ในประเภทต่าง ๆ ให้คุณสามารถเลือกดูข้อมูลที่ต้องการได้