Lists: Create Lists

วิธีการสร้าง Lists ใน HubSpot CRM

มีขั้นตอนดังนี้

 • เลือกเมนู Contacts และเลือกไปที่ Lists

Screenshot_84

 • ที่ด้านขวาบนให้คลิก Create list 

Screenshot_85

 • ในแถบด้านซ้ายเลือก Contact-base เพื่อสร้าง List ผู้ติดต่อ หรือ Company-base เพื่อสร้าง List ของบริษัท
 • ในแถบด้านขวาให้ป้อนชื่อสำหรับ List และเลือกว่าคุณต้องการสร้าง List แบบ Active list หรือ Static list

    - List name: ตั้งชื่อ List ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Screenshot_86

เลือก Filter หรือเงื่อนไขในการสร้าง List 

 • Contact properties: เลือกจาก Contact properties ในระบบ
 • Form submissions: เลือกจาก Form ในระบบ HubSpot
 • Marketing emails: เลือกจากการส่ง Email Marketing ในระบบ เป็นต้น

 การสร้างโฟลเดอร์สำหรับ Lists (Create List Folders)

 • ในบัญชี HubSpot ของเรา เริ้มต้นจากการกดไปที่ Contacts > Lists
 • คลิกแท็บโฟลเดอร์ (Folders) ที่อยู่ด้านซ้ายบนของจอ
 • คลิกแท็บสร้างโฟลเดอร์ (Create folder) ที่ด้านขวาบน
 • ใน Folder name ให้ป้อนชื่อโฟลเดอร์แล้ว คลิก Create

Screenshot_87

Screenshot_88

ศึกษาการสร้าง List เพิ่มเติมได้ที่ วิธีการสร้าง Lists