Data Management : Objects Record Customization

สามารถตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลของ Contact การตั้งค่าการแสดงผลนั้นจะส่งผลให้เราตรวจสอบรายละเอียดหรือแก้ไขข้อมูลของ Contact ได้ง่าย

มีขั้นตอนดังนี้

  • ในบัญชี HubSpot ให้ไปที่ไอคอน Setting > Objects
  • สามารถ Customizes Properties ที่ต้องการให้แสดงผลได้ โดยเลือก Object ที่ต้องการตั้งค่า ได้แก่ Contacts, Companies, Deals, Tickets, Product & Quotes, Forecast, Activities และ Custom Objects
  • ไปที่ Record Customization เลือกตั้งค่าข้อมูลที่ต้องการให้แสดงผล

  • เลือกตั้งค่าข้อมูลที่ต้องการให้แสดงผลที่ Contact Information

ถ้าต้องการเพิ่มข้อมูลที่จำเป็นใน Sidebar สามารถสร้าง Sidebar ขึ้นมาใหม่ได้ ให้คลิกที่ Create Sidebar

  • คลิก Create Sidebar

  • เลือกประเภท Record ที่ต้องการ และ คลิก Next  • เลือกประเภท Property Record ที่ต้องการให้แสดง

  • เลือก User หรือ Team ที่ต้องการให้เข้าถึงข้อมูลเมื่อมีการ Record

  • คลิก Save