สร้าง Calculation Properties

Calculation Property ใน HubSpot ช่วยให้คุณตั้งค่าสมการแบบกำหนดเองตาม Property ตัวเลขต่าง ๆ ได้ คุณยังสามารถคำนวณค่าต่ำสุด สูงสุด จำนวน ผลรวม หรือค่าเฉลี่ยสำหรับ Property บน Records ที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติ

โปรดทราบ: ขึ้นอยู่กับการสมัคร HubSpot ของคุณ มีการจำกัดจำนวน Calculation Properties ที่คุณสามารถสร้างได้

 • ตั้งค่า Property แบบ Custom เองใหม่ของคุณ และเลือก Calculation ที่ช่อง Field Type
 • เมื่อสร้าง Calculation Properties ของคุณแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขประเภทของ Filed ได้
 • คลิกสร้างสูตร: Build Formula

Screen Shot 2566-03-08 at 10.55.33

 • คลิกเมนูดรอปดาวน์ที่ Calculation Properties Type แล้วเลือกประเภทของสูตรที่คุณต้องการสร้าง:

ทำสมการแบบกำหนดเอง (Custom Equation): ให้คุณสร้างสมการแบบกำหนดเองเพื่อรวมค่า Calculation Properties หลายตัว หรือเพิ่มจำนวนเต็มคงที่ให้กับค่าคุณให้ Property เฉพาะคุณ Property จากชนิด Records ที่คุณกำลังสร้าง Property ใหม่เท่านั้นที่จะใช้ในสมการแบบกำหนดเองได้

 • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกตัวเลขของ Property หรือพิมพ์ตัวเลขแล้วคลิกตัวเลือก Constant: [entered value] เพื่อรวมจำนวนเต็มคงที่ในสมการของคุณ
 • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของฟังก์ชันเพื่อ เพิ่ม (+) ลบ (-) หลายรายการ (*) หรือหาร (/)
 • เมื่อต้องการเพิ่มฟังก์ชันอื่นให้กับสมการของคุณ ให้คลิก Add to equation คุณยังสามารถเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มเติมในส่วนของสมการได้ด้วยการคลิก Expand ภายในวงเล็บ

Screen Shot 2566-03-08 at 10.45.03

โปรดทราบ: หาก Number Property ใด ๆ ที่ใช้ในสมการแบบกำหนดเอง (Custom Equation) ไม่มีค่า ค่า Calculation Property จะว่างเปล่า ค่าจะว่างเปล่าแม้ว่าจะมีจำนวนคงที่รวมอยู่ในสมการก็ตาม

Min: แสดงค่าต่ำสุดสำหรับ Number Property ที่เลือกใน Records ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในประเภทที่เลือก

Max: แสดงค่าสูงสุดสำหรับ Number Property ที่เลือกใน Associated ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในประเภท Records ที่เลือก

Count: นับจำนวนรวมของ Records ที่เกี่ยวข้องภายใน Record Type ที่เลือกซึ่งมีค่าสำหรับ Number Property ที่เลือก

Sum: สรุปค่าสำหรับคุณสมบัติตัวเลขที่เลือกในระเบียนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในประเภทระเบียนที่เลือก

Average: คำนวณค่าเฉลี่ยของค่าสำหรับ Number Property ที่เลือกใน Record ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายใน Record Type ที่เลือก

Time Between: คำนวณเวลาระหว่างตัวเลือก Property วันที่ (Date) สองรายการที่เลือก เลือก Start Date และ End Date

 • เวลาจะแสดงแตกต่างกันในเครื่องมือ HubSpot ต่าง ๆ
 • ใน Object Record (เช่น บันทึกการติดต่อ) ค่าที่แสดงจะเป็นชั่วโมง วัน เดือน หรือปี ตัวอย่างเช่น หากเวลาที่คำนวณคือหนึ่งเดือนกับยี่สิบวัน ค่าที่แสดงจะเป็นหนึ่งเดือน
 • ในรายงานแบบกำหนดเอง (Custom Reports) ที่ใช้คุณสมบัติกับประเภทฟิลด์นี้ ค่าที่แสดงจะเป็นวัน ตัวอย่างเช่น หากเวลาที่คำนวณคือหนึ่งปีกับยี่สิบวัน ค่าที่แสดงจะเป็น 385 วัน

โปรดทราบ: ภายใน HubSpot ค่า Raw Value ของประเภท Property ที่เป็น Time between และ Average จะถูกจัดเก็บเป็นมิลลิวินาที (Milliseconds) หากคุณใช้ค่าเหล่านี้ในสมการและให้ค่าที่มากกว่าที่คาดไว้ ให้ใช้ตัวแปลงมิลลิวินาทีเพื่อแปลงเป็นหน่วยเวลาที่คุณต้องการ

 • คลิก Create เมื่อสร้างแล้ว ประเภทฟิลด์ที่แสดงของ Property จะเป็นสมการหรือค่าสะสม ขึ้นอยู่กับประเภท Property ที่คำนวณได้ที่คุณเลือก