Broadcast ไปยัง LINE Official Account

ส่งข้อความไปยังผู้ติดตามใน LINE Official Account และยังสามารถแบ่ง Segment ลูกค้าได้ตรงกลุ่มอีกด้วย

line-feature-2-3

สามารถส่งข้อความไปยังรายชื่อผู้ติดต่อของ LINE ที่สร้างใน HubSpot และสามารถตั้งเวลาให้ส่งข้อความได้ตามวันและเวลาใดก็ได้

จำนวนข้อความที่ส่ง จำนวนข้อความที่เปิด และจำนวนการคลิกจะถูกนับแยกกัน เนื่องจากข้อมูลนี้ถูกบันทึกไว้ในคุณสมบัติ (Property) และ Timeline ของผู้ติดต่อ คุณจึงสร้างรายการและ Report ตามข้อมูลนี้ได้

มีขั้นตอนดังนี้

 • เริ่มจากให้เรากดไปที่ Marketing >> Broadcast >> Create Broadcast
 • จากนั้นให้เราให้ตั้งค่าการส่ง Broadcast ตามที่เราต้องการ

Create Broadcast

การ Broadcast ในแต่ละครั้งเราสามารถส่ง Message ได้ 3 Messages 

ประเภท Messages ที่เราสามารถ Broadcast ได้

 • Text Messages
 • Rich Messages
 • Json Code

รายละเอียดที่เราต้องใส่เพื่อสร้าง Broadcast

 • Broadcast from (LINE OA): ช่องทาง Line Account ที่เราอยากจะส่ง Broadcast ไป
 • Broadcast ถึง: กลุ่มเป้าหมายที่เราอยากส่ง Broadcast *(เราจำเป็นต้องสร้าง List Segmentation ใน HubSpot ก่อน)
 • Don’t broadcast ถึง: กลุ่มเป้าหมายที่เราไม่อยากส่ง Broadcast ไป *(เราจำเป็นต้องสร้าง List Segmentation ใน HubSpot ก่อน)
 • Analytics tag: การติด tag ในการ Broadcast ในแต่ละครั้ง

 • หลังจากที่ตั้งค่าการ Broadcast เรียบร้อย และ ต้องการจะส่ง Broadcast ให้กดไปที่ “Confirm and Broadcast”

  * ซึ่งเราต้องลองส่งข้อความตัวเทสให้กับทีม เพื่อเช็กความถูกต้องก่อนส่งจริงทุกครั้ง *(ต้องนำ LINE USER ID มาทดสอบ)
 • เมื่อพร้อมส่ง Broadcast จริง ให้กด Broadcast ด้านล่างได้เลยครับ