Account Defaults: Tracking & Analytics

แนะนำให้ติด HubSpot Tracking Code ไปใส่ใน Website เพื่อระบบจะได้ Capture ข้อมูลได้ รวมทั้งสร้าง Pop-up forms หรือ live Chat ในระบบ HubSpot และจะแสดงในหน้า Website

มีขั้นตอนดังนี้

  • ในบัญชี HubSpot ให้ไปที่ไอคอน Setting
  • ในแผงเมนูด้านซ้าย เลือก Tracking & Analytic
  • เลือก Tracking Code          

Tracking Code

คัดลอกและวางโค้ดติดตามนี้ลงในทุกหน้าของไซต์ของคุณ

Advanced Tracking

เราจะรวมโดเมนที่แสดงไว้ที่นี่โดยเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้เราจัดการการรับส่งข้อมูลข้ามโดเมนได้อย่างถูกต้องหากคุณมีหลายโดเมน

  • ถ้าต้องการเพิ่ม Domain ให้กด Add Domain


  • เปิด - ปิด การทำงานของการ Tracking ข้อมูล

Analytics Views

ใช้ Analytics Views เพื่อกรองข้อมูลของคุณตามโดเมนเว็บไซต์ ที่อยู่ IP หรือประเทศ ข้อมูล Property จะบันทึกข้อมูลที่รวบรวมหลังจากสร้างหรือแก้ไขแล้วเท่านั้น

  • ถ้าต้องการเพิ่ม Analytics Views ให้กด Add another Views