วิธีการสร้าง Lists

Lists ใน HubSpot ใช้สำหรับสร้างกลุ่มข้อมูลรายชื่อของลูกค้า โดย Filter จากข้อมูลที่ต้องการเพื่อใช้สำหรับการวางแผนการตลาด เช่น การส่ง Email Marketing, Workflow Automation เป็นต้น

ประเภทของ Lists

Lits ในบัญชี HubSpot ของคุณมีสองประเภท ได้แก่ Active list กับ Static list

เลือกสร้าง List จากฐานข้อมูล  
 • Contact-based: ฐานข้อมูลจาก Contacts
 • Company-based: ฐานข้อมูลจาก Company

เลือกประเภทของ List ได้ 2 ประเภท 
  • Active list: เป็น List ที่ข้อมูลจะ Update อัติโนมัติ และ ข้อมูลที่บันทึกจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเงื่อนไข
  • Static list: เป็น List ที่ไม่ Update อัตโนมัติ และข้อมูลจะเป็นไปตามที่ตั้งไว้ตั้งแต่ค่าแรก

วิธีการสร้าง Lists ใน HubSpot CRM

 • เลือกเมนู Contacts และเลือกไปที่ Lists

 • ที่ด้านขวาบนให้คลิก Create list

 • ในแผงด้านซ้ายเลือก Contact-base เพื่อสร้าง List ผู้ติดต่อ หรือ Company-base เพื่อสร้าง List ของบริษัท
 • ในแผงด้านขวาให้ป้อนชื่อสำหรับ List และเลือกว่าคุณต้องการสร้าง List แบบ Active list หรือ Static list
 • List name: ตั้งชื่อ List เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • คลิก Next ที่ด้านขวาบน

 • เลือก Filter หรือเงื่อนไขในการสร้าง List
  - Contact properties: เลือกจาก Contact properties ในระบบ
  - Form submissions: เลือกจาก Form ในระบบ HubSpot
  - Marketing emails: เลือกจากการส่ง Email Marketing ในระบบ เป็นต้น

การสร้างโฟลเดอร์สำหรับ Lists (Create List Folders)

สร้างโฟลเดอร์ในส่วนของ Lists เพื่อจัดระเบียบ Lists ของเราและทำให้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น

 • ในบัญชี HubSpot ของเรา เริ้มต้นจากการกดไปที่ Contacts > Lists
 • คลิกแท็บโฟลเดอร์ (Folders) ที่อยู่ด้านซ้ายบนของจอ
 • คลิกแท็บสร้างโฟลเดอร์ (Create folder) ที่ด้านขวาบน

 • ใน Folder name ให้ป้อนชื่อโฟลเดอร์แล้ว คลิก Create

การย้าย Lists ไปอยู่ในโฟลเดอร์

หากต้องการย้าย Lists ไปยัง Folders ให้กลับไปที่แท็บ All lists

 • เลือกทำเครื่องหมายถูก ที่ช่องตรงหน้า Lists ที่ต้องการจะย้าย
 • จากนั้นคลิกไปที่ Move to folders ที่ด้านบนสุดของตาราง

หลังจากที่กด Move to folders เสร็จแล้ว จะมี Move lists ขึ้นมาให้เราเลือก ว่าต้องการย้ายไป Folders ไหน

 • เลือก Folder ที่ต้องการย้ายและให้กด Move
 • จากนั้นคลิกไปที่ Move to folders ที่ด้านบนสุดของตาราง

 

การปรับแต่งรายการข้อมูล (Edit List)

 • ในบัญชี HubSpot ของเรา เริ่มต้นจากการกดไปที่ Contacts > Lists
 • ในตาราง ให้คลิก List ที่คุณต้องการเข้าถึงหรือแก้ไข

คลิก Ations เพื่อดำเนินการเพิ่มเติมกับ List ของคุณ

Edit columns: เลือกคุณสมบัติผู้ติดต่อที่จะแสดงสำหรับผู้ติดต่อแต่ละรายในตาราง

Export / Export list: ดาวน์โหลด List

Test a contact: ตรวจสอบผู้ติดต่อ (Contact) ว่าตรงตามเกณฑ์รายการหรือไม่ (เฉพาะข้อมูลที่เป็น Contact List เท่านั้น)

Move to folder: เลือกโฟลเดอร์ของ List เพื่อทำการย้าย List ไปโฟลเดอร์ที่ต้องการ (เฉพาะข้อมูลที่เป็น Contact List เท่านั้น)

Clone: Clone list

Delete list: ลบ List อย่างถาวร คุณสามารถลบได้เฉพาะ List ที่ไม่ได้ใช้งานเท่านั้น (Contact ใน HubSpot จะไม่ถูกลบไปด้วย)

Create a report: สร้างรายงานที่สามารถกำหนดเองได้ตาม List ของคุณ (เฉพาะข้อมูลที่เป็น Contact List เท่านั้น)

View list performance: ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูล List ของคุณได้ง่ายขึ้น